Δημοτικά Νέα

img70749_87cdfba8c84ff8975d651817f2087954_650_432

Δήμος Λάρισας: Ανεπιθύμητος ο Κασιδιάρης

Με αφορμή την προγραμματισμένη παρουσία του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλ. Κασιδιάρη, στη Λάρισα από το Δήμο Λαρισαίων εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση, με την οποία χαρακτηρίζεται ανεπιθύμητος στη πόλη. Αναλυτικά: ...
Διαβάστε περισσότερα
ÐÁÔÑÁ-ÐëÞèïò ëáïý óõãêåíôñþèçêå áðü íùñßò ôï ðñùß ìðñïóôÜ óôï Äçìáñ÷åßï, ãéá íá õðïóôçñßîåé áãùíéóôéêÜ ôïí ÄÞìáñ÷ï ÐáôñÝùí, Êþóôá Ðåëåôßäç, ðïõ äéþêåôáé ýóôåñá áðü ìÞíõóç ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò êáé íá áðáéôÞóåé íá óôáìáôÞóåé ç äßùîÞ ôïõ êáé íá áíáëÜâïõí ðñïò áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç ðñùôïâïõëßåò ç êõâÝñíçóç êáé ïé áíôßóôïé÷åò êñáôéêÝò õðçñåóßåò.
Ç áñ÷Þ Ýãéíå ìå ôïõò åñãáæüìåíïõò ôïõ ÄÞìïõ, ðïõ ðñï÷þñçóáí óå óôÜóç åñãáóßáò êáé óõãêÝíôñùóç óôéò 8 ôï ðñùß, Ýîù áðü ôï Äçìáñ÷åßï êáé ç ïðïßá ëßãï ðñéí ôéò 9 ìåôáôñÜðçêå óå ìéá ìá÷çôéêÞ ðïñåßá. Ìå åðéêåöáëÞò ôïí ÄÞìáñ÷ï ÐáôñÝùí Êþóôá Ðåëåôßäç, ôïõò ÄçìÜñ÷ïõò ÊáéóáñéáíÞò, Çëßá ÓôáìÝëï, ×áúäáñßïõ, Ìé÷Üëç ÓåëÝêï êáé Ðåôñïýðïëçò, ÂáããÝëç Óßìï, ôïõò ÁíôéäçìÜñ÷ïõò, ôçí Ðñüåäñï ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ÐÜôñáò, Êáôåñßíá Ãåñïðáíáãéþôç, äçìïôéêïýò êáé äéáìåñéóìáôéêïýò óõìâïýëïõò, êáôåõèýíèçêå óôá ÄéêáóôÞñéá, üðïõ Þôáí óõãêåíôñùìÝíï ðëÞèïò êüóìïõ (ôï ïðïßï üóï ðåñíÜ ç þñá áõîÜíåôáé), ðïõ áíÝìåíå ôïí ÄÞìáñ÷ï êáé ìå óõíèÞìáôá åîÝöñáæå ôçí óôÞñéîÞ ôïõ. 
Ðáñïýóá óôç óõãêÝíôñùóç åßíáé áíôéðñïóùðåßá ôçò Ê.Å. ôïõ ÊÊÅ, ðïõ áðïôåëåßôáé áðü ôïí ÂïõëåõôÞ Á÷áÀáò êáé ìÝëïò ôçò Ê.Å., Íßêï Êáñáèáíáóüðïõëï, Íßêï Óïöéáíü, ìÝëïò ôïõ Ð.Ã. ôçò Ê.Å. ôïõ êüììáôïò êáé ôçí Ôáóßá Ôóáôóïýëç, ìÝëïò ôçò Ê.Å. 
Ïé äñüìïé ìðñïóôÜ êáé ãýñù áðü ôá ÄéêáóôÞñéá  ðáñáìÝíïõí êëåéóôïß áðü ôï óõãêåíôñùìÝíï ðëÞèïò, áíÜìåóá óôï ïðïßï åßíáé ïé åðéêåöáëÞò ôùí äçìïôéêþí ðáñáôÜîåùí, ×ñÞóôïò Ðáôïý÷áò, ÁíäñÝáò Ößëéáò, Íßêïò ÔæáíÜêïò, Âßâéáí Óáìïýñç êáé Èüäùñïò Íôñßíéáò, êáèþò êáé ïé äçìïôéêïß óýìâïõëïé Ïõñáíßá Ìðßñìðá, åê ìÝñïõò ôçò äçìïôéêÞò ðáñÜôáîçò ÑÁÐ êáé Èüäùñïò ÎõëéÜò, áðü ôçí äçìïôéêÞ ðáñÜôáîç «ÍÝá Ðüëç».
ÌÜñôõñåò õðåñÜóðéóçò ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ ÐáôñÝùí, èá êáôáèÝóïõí ïé ÄÞìáñ÷ïé ÊáéóáñéáíÞò, Çëßáò ÓôáìÝëïò, ×áúäáñßïõ, Ìé÷Üëçò ÓåëÝêïò êáé Ðåôñïýðïëçò, ÂáããÝëçò Óßìïò, ç Ðñüåäñïò ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ÐÜôñáò, Êáôåñßíá Ãåñïðáíáãéþôç, ç Ðñüåäñïò ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ Áíáóôáóßá Ôïãéïðïýëïõ êáé ï Ðñüåäñïò ôïõ Äéêçãïñéêïý Óõëëüãïõ ÐÜôñáò, Íßêïò ÐáðÜêïò.

Κ. Πελετίδης: Καμία διευκόλυνση στους ναζί – Η απόφαση εξακολουθεί να ισχύει

«Εξακολουθεί να είναι εν ισχύ η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, να μη διευκολύνει με οποιοδήποτε τρόπο τη δράση του ναζιστικού εγκληματικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής. Με βάση τα παραπάνω είναι στην ευθύνη σας στο πως θα ενεργήσετε» ...
Διαβάστε περισσότερα
img69929_71e922bcae09ce28124befd2421930f6_240x180c

Κοινωνική Οικονομία: Ήττα Καμίνη για την Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Η Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ακύρωσε την σκανδαλώδη απόφαση του Δήμου, σύμφωνα με την οποία η διαχείριση της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, που ανακατασκευάστηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, είχε παραχωρηθεί δωρεάν για εκμετάλλευση στην ομάδα του Impact Hub Athens, παρά τις αντιδράσεις όλων των φορέων και συλλογικοτήτων ...
Διαβάστε περισσότερα
720_501520_638f9dd393-b9f2911cde719770

Δήμαρχος Πάτρας: Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ενάντια στη Χρυσή Αυγή

«Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ενάντια στη Χρυσή Αυγή, αναδεικνύοντας πρώτα απ΄ όλα την αλήθεια και συσπειρώνοντας το λαό, διότι πρέπει να γίνει κατανοητό ποια είναι ακριβώς η Χρυσή Αυγή», τονίζει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, μετά την αθώωσή του χθες από το δικαστήριο ...
Διαβάστε περισσότερα
1 (1)

Γαλιατσάτος… όπως Πελετίδης

Την ώρα που ο δήμαρχος Πατρέων διώκεται έπειτα από μήνυση χρυσαυγίτη βουλευτή, μια παρόμοια υπόθεση εξελίσσεται σε βάρος ενός ακόμη αυτοδιοικητικού, του περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Θόδωρου Γαλιατσάτου ...
Διαβάστε περισσότερα
peletidis-1021x580-768x436

Δίωξη Κ. Πελετίδη: Συνεχίζεται και κλιμακώνεται η συμπαράσταση

Στην αντίστροφη μέτρηση βρίσκεται η υπόθεση της δίωξης του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη, που διώκεται επειδή δεν διευκόλυνε δράσεις της Χρυσής Αυγής, με παραχώρηση χώρων του Δήμου ...
Διαβάστε περισσότερα
DIMOTIKES-EKLOGES

Αλλάζει το εκλογικό σύστημα στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Την αλλαγή του εκλογικού συστήματος στις Δημοτικές & Περιφερειακές Εκλογές και… την απλή αναλογική (;) ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, σε συνέντευξή του στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ ...
Διαβάστε περισσότερα
assets_large_t_185761_54495872-800x533-800x533-768x512

Κέντρα Κοινότητας: Οι 70 δήμοι που θα προσλάβουν 750 άτομα με 3ετή σύμβαση εργασίας

Το αργότερο έως τον Φεβουάριο του 2017 σχεδιάζει το Υπουργείο Εργασίας να λειτουργήσουν τα 254 «Κέντρα Κοινότητας» που θα συσταθούν στους αντίστοιχους Δήμους όλης της χώρας αποτελώντας στην ουσία τα ΚΕΠ των φτωχών και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων( άποροι, ΑμεΑ, ρομά, μετανάστες κλπ) καθώς μέσω αυτών θα πληροφορούνται, ...
Διαβάστε περισσότερα
1-1

Και άλλη περικοπή χρημάτων από την κυβέρνηση στους Δήμους

Η κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα οικονομικά Δήμων της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας και πέρα από αυτή θα ενταθεί περαιτέρω το 2017 με την περικοπή της καταβολής των παρακρατηθέντων στους Δήμους της χώρας, χρήματα τα οποία είχαν κρατηθεί από το 2008 και δίνονταν σταδιακά ...
Διαβάστε περισσότερα
img64830_171e996a317ee18f85c99350686f1b67_240x180c

Έκκληση για εθελοντές γιατρούς στην Παλλήνη

Έκκληση σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων που προτίθενται να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους και ειδικότερα σε παιδίατρους, απευθύνει το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Παλλήνης ...
Διαβάστε περισσότερα
Scroll Up