Πολιτική

1

ΕΠΕΝ και Λεπέν

Κανείς Ελληνας πολίτης δεν μπορεί σήμερα να ισχυρισθεί ότι αγνοεί τι είναι η Χρυσή Αυγή. Σε παρελθόντα έτη ίσως να μπορούσε αυτό το μισάνθρωπο μόρφωμα να πουλήσει παραμύθια για πατριωτισμό και ελληνολατρία. Ομως σήμερα πλέον, μόνον όσοι θα εθελοτυφλούσαν δεν θα έβλεπαν την εθνικιστική πατριδοκαπηλία, την τρισβάρβαρη και ανελλήνιστη υπόσταση ...
Διαβάστε περισσότερα
1

Μήπως ξέρεις από βέσπα;

Οι παλιότεροι θα θυμούνται τον Θανάση Βέγγο πάνω σε μια βέσπα να ρωτάει όσους συναντούσε στο δρόμο μήπως ξέραν από βέσπα για να σταματήσει… Κάπως έτσι φαίνονται όσοι ασχολούνται από υπεύθυνες θέσεις και όσοι ψελλίζουν προτάσεις για τάχα σωτηρία της χώρας, κλείσιμο της αξιολόγησης, έξοδο στις αγορές, όρθια κοινωνία, νομίσματα, ...
Διαβάστε περισσότερα
1

Ποιος ο ρόλος της Πολεμικής Αεροπορίας στο ΝΑΤΟ της νεας εποχής

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΑΠΑΝΤΑ ΓΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΚΟΡΠΑ ΤΟΣΑ ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΣΕ ΑΧΡΗΣΤΑ ΟΠΛΑ! ...
Διαβάστε περισσότερα
1

EE και ΔΝΤ ζητούν γη και ύδωρ στο όνομα της παραμονής στο ευρώ.

Οι πιστωτές, με ένα όργιο συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων, ζητούν γη και ύδωρ από μια πανικόβλητη, σπαρασσόμενη και παραδομένη κυβέρνηση και ένα εξίσου, ίσως και περισσότερο υποτελές μνημονιακό μπλοκ, με πρώτη – πρώτη την ΝΔ ...
Διαβάστε περισσότερα
1

ΣΥΡΙΖΑ ..μια φορά ψεύτες ,για πάντα ψεύτες !

Της Έλενας Χαντζή Ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ που ακούει στο όνομα Κώστας Ζαχαριάδης ..(ναι μωρέ αυτός ο πολλά υποσχόμενος νέος που θυμίζει προγραμματισμένο και καλολαδωμενο ρομπότ που όταν τον βλέπεις στην TV σε διαπερνάει ένα ψύχος λες και είσαι στη Σιβηρία ένα πράμα) ...
Διαβάστε περισσότερα
δενδιας

Ξέρει το αφεντικό σου τι λες; Ο Δένδιας στα καλύτερά του

Ένα σαφές μήνυμα προς όλο το δημοσιογραφικό χώρο στέλνει ο Νίκος Δένδιας με τα σχόλια που έκανε εναντίον του δημοσιογράφου της Καθημερινής Πέτρου Παπακωνσταντίνου ...
Διαβάστε περισσότερα
ÏÑÊÙÌÏÓÉÁ ÍÅÁÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇÓ / ÕÐÏÃÑÁÖÅÓ ÓÔÇ ÖÙÔÏ Ï 
(EUROKINISSI--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇ

Τα έχουν υπογράψει όλα!

Στις 5 Δεκέμβρη 2016 συνεδρίασε το Eurogroup. Οι αποφάσεις του, όπως θυμόμαστε όλοι, πανηγυρίστηκαν έξαλλα από την κυβέρνηση. Ας δούμε, λοιπόν, τι έλεγαν εκέινες οι αποφάσεις: ...
Διαβάστε περισσότερα
ÐÁÔÑÁ-ÐëÞèïò ëáïý óõãêåíôñþèçêå áðü íùñßò ôï ðñùß ìðñïóôÜ óôï Äçìáñ÷åßï, ãéá íá õðïóôçñßîåé áãùíéóôéêÜ ôïí ÄÞìáñ÷ï ÐáôñÝùí, Êþóôá Ðåëåôßäç, ðïõ äéþêåôáé ýóôåñá áðü ìÞíõóç ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò êáé íá áðáéôÞóåé íá óôáìáôÞóåé ç äßùîÞ ôïõ êáé íá áíáëÜâïõí ðñïò áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç ðñùôïâïõëßåò ç êõâÝñíçóç êáé ïé áíôßóôïé÷åò êñáôéêÝò õðçñåóßåò.
Ç áñ÷Þ Ýãéíå ìå ôïõò åñãáæüìåíïõò ôïõ ÄÞìïõ, ðïõ ðñï÷þñçóáí óå óôÜóç åñãáóßáò êáé óõãêÝíôñùóç óôéò 8 ôï ðñùß, Ýîù áðü ôï Äçìáñ÷åßï êáé ç ïðïßá ëßãï ðñéí ôéò 9 ìåôáôñÜðçêå óå ìéá ìá÷çôéêÞ ðïñåßá. Ìå åðéêåöáëÞò ôïí ÄÞìáñ÷ï ÐáôñÝùí Êþóôá Ðåëåôßäç, ôïõò ÄçìÜñ÷ïõò ÊáéóáñéáíÞò, Çëßá ÓôáìÝëï, ×áúäáñßïõ, Ìé÷Üëç ÓåëÝêï êáé Ðåôñïýðïëçò, ÂáããÝëç Óßìï, ôïõò ÁíôéäçìÜñ÷ïõò, ôçí Ðñüåäñï ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ÐÜôñáò, Êáôåñßíá Ãåñïðáíáãéþôç, äçìïôéêïýò êáé äéáìåñéóìáôéêïýò óõìâïýëïõò, êáôåõèýíèçêå óôá ÄéêáóôÞñéá, üðïõ Þôáí óõãêåíôñùìÝíï ðëÞèïò êüóìïõ (ôï ïðïßï üóï ðåñíÜ ç þñá áõîÜíåôáé), ðïõ áíÝìåíå ôïí ÄÞìáñ÷ï êáé ìå óõíèÞìáôá åîÝöñáæå ôçí óôÞñéîÞ ôïõ. 
Ðáñïýóá óôç óõãêÝíôñùóç åßíáé áíôéðñïóùðåßá ôçò Ê.Å. ôïõ ÊÊÅ, ðïõ áðïôåëåßôáé áðü ôïí ÂïõëåõôÞ Á÷áÀáò êáé ìÝëïò ôçò Ê.Å., Íßêï Êáñáèáíáóüðïõëï, Íßêï Óïöéáíü, ìÝëïò ôïõ Ð.Ã. ôçò Ê.Å. ôïõ êüììáôïò êáé ôçí Ôáóßá Ôóáôóïýëç, ìÝëïò ôçò Ê.Å. 
Ïé äñüìïé ìðñïóôÜ êáé ãýñù áðü ôá ÄéêáóôÞñéá  ðáñáìÝíïõí êëåéóôïß áðü ôï óõãêåíôñùìÝíï ðëÞèïò, áíÜìåóá óôï ïðïßï åßíáé ïé åðéêåöáëÞò ôùí äçìïôéêþí ðáñáôÜîåùí, ×ñÞóôïò Ðáôïý÷áò, ÁíäñÝáò Ößëéáò, Íßêïò ÔæáíÜêïò, Âßâéáí Óáìïýñç êáé Èüäùñïò Íôñßíéáò, êáèþò êáé ïé äçìïôéêïß óýìâïõëïé Ïõñáíßá Ìðßñìðá, åê ìÝñïõò ôçò äçìïôéêÞò ðáñÜôáîçò ÑÁÐ êáé Èüäùñïò ÎõëéÜò, áðü ôçí äçìïôéêÞ ðáñÜôáîç «ÍÝá Ðüëç».
ÌÜñôõñåò õðåñÜóðéóçò ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ ÐáôñÝùí, èá êáôáèÝóïõí ïé ÄÞìáñ÷ïé ÊáéóáñéáíÞò, Çëßáò ÓôáìÝëïò, ×áúäáñßïõ, Ìé÷Üëçò ÓåëÝêïò êáé Ðåôñïýðïëçò, ÂáããÝëçò Óßìïò, ç Ðñüåäñïò ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ÐÜôñáò, Êáôåñßíá Ãåñïðáíáãéþôç, ç Ðñüåäñïò ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ Áíáóôáóßá Ôïãéïðïýëïõ êáé ï Ðñüåäñïò ôïõ Äéêçãïñéêïý Óõëëüãïõ ÐÜôñáò, Íßêïò ÐáðÜêïò.

Ο Κ. Πελετίδης για τους ναζιστές της Χρυσής Αυγής και τη δίωξη του

Για αυτούς που «δηλητηριάζουν το σύνολο της κοινωνίας μας με το ρατσισμό τους, με την πρακτική τους, με τα ναζιστικά τους πιστεύω, τον φασισμό τους και τα εγκλήματα τους» μίλησε ο δήμαρχος Πάτρας, Κώστας Πελετίδης, τονίζοντας: ...
Διαβάστε περισσότερα
rothschild

Τι ζητά ο Τσίπρας στο Παρίσι;

Η διαπλοκή στην εποχή της «κυβέρνησης της αριστεράς» Η κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο πρωθυπουργός και το περιβάλλον του συνεχίζουν ακάθεκτοι να μας εκπλήσσουν αρνητικά με νέα κατορθώματα ...
Διαβάστε περισσότερα
prosfyg

Για τη στοχοποίηση μέλους της Ανταρσύα από φασιστικό site

Τον Αποστόλη Σιαπάτη, ενεργό μέλος του γονεικού κινήματος και της Τοπικής Επιτροπής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πετραλώνων-Θησείου-Κουκακίου-Νέου Κόσμου ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ στοχοποίησε το ναζιστικό σάιτ Ethnikismos.net που έχει άμεση σχέση με την εγκληματική, ναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής ...
Διαβάστε περισσότερα
Scroll Up