https://ikariologos.gr/oroi-xrisis/
Ο νεοφιλελεύθερος κρατικισμός στην Ενέργεια και τα «chicago boys» της Κοζάνης

Ο νεοφιλελεύθερος κρατικισμός στην Ενέργεια και τα «chicago boys» της Κοζάνης

Στέφανος Πράσσος*

H «σχολή του Σικάγου» βρήκε άξιους συνεχιστές στην Ελλάδα του σήμερα αλλά και στην Κοζάνη όπου, με αφορμή την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της Ηλεκτρικής Ενέργειας, τείνει να εδραιωθεί μια «Σχολή» ως περιφερειακό παράρτημα αυτής του Σικάγου.

Οι νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ροι ιδε­ο­λό­γοι του κα­πι­τα­λι­σμού δια­τεί­νο­νται πως θέ­λουν λι­γό­τε­ρο κρά­τος, δεν θέ­λουν το Κρά­τος ρυθ­μι­στή στην αγορά και στην οι­κο­νο­μία, θέ­λουν την αγορά ελεύ­θε­ρη και αυ­το­ρυθ­μι­ζό­με­νη, δε θέ­λουν το κρά­τος επι­χει­ρη­μα­τία, θέ­λουν ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις σε όλους τους το­μείς ακόμα και σ αυ­τούς που το Κρά­τος έπαι­ζε κυ­ρί­αρ­χο ρόλο όπως τα νερά, η ενέρ­γεια, οι τη­λε­πι­κοι­νω­νί­ες κλπ. Απαι­τούν πλήρη ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της Παι­δεί­ας, της υγεί­ας ακόμα και των υπη­ρε­σιών κοι­νω­νι­κής Πρό­νοιας γιατί αυτά είναι που «βρο­μάν σο­σια­λι­σμό» όπως έλεγε κι «ο γκου­ρού» του νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού Μίλ­τον Φρί­ντμαν. Είναι αυτοί που βγά­ζουν σπυ­ριά ακόμα και στο άκου­σμα του Κρά­τους. «Πρέ­πει να απο­μα­κρύ­νου­με κάθε κρα­τι­κή πα­ρέμ­βα­ση από την οι­κο­νο­μία, διότι εκεί­νη διέ­πε­ται από τους δι­κούς της κα­νό­νες και αυ­τό-ρυθ­μί­ζε­ται από το πε­ρί­φη­μο αό­ρα­το χέρι της αγο­ράς», ευαγ­γε­λί­ζε­ται, συ­νο­πτι­κά, αυτή η θε­ω­ρία.

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα στην πρα­κτι­κή εφαρ­μο­γή αυτής της θε­ω­ρί­ας τα ένιω­σαν στο πετσί τους οι αν­θρα­κω­ρύ­χοι και όλοι οι ερ­γα­ζό­με­νοι στη Βρε­τα­νία της Θά­τσερ, οι ερ­γα­ζό­με­νοι και ο λαός, στις ΗΠΑ του Ρή­γκαν, στη με­τα­σο­βιε­τι­κή Ρωσία του Γιέλ­τσιν, στην Ιν­δο­νη­σία με τον στρα­τη­γό Σου­χάρ­το, στην Πο­λω­νία του Βα­λέ­σα, τώρα στη Χώρα μας και αλλού.

Όμως εκεί που πρω­το­ε­φαρ­μό­στη­κε και “απο­γειώ­θη­κε” η θε­ω­ρία βρί­σκο­ντας την από­λυ­τη πο­λι­τι­κή της έκ­φρα­ση ήταν στη Χιλή μετά την ανα­τρο­πή του Αλιέ­ντε από τη CIA και την εγκα­θί­δρυ­ση της Χού­ντας του Πι­νο­σέτ. Με τη βο­ή­θεια και τον έλεγ­χο της Αμε­ρι­κά­νι­κης Κυ­βέρ­νη­σης, μέσω CIA φυ­σι­κά, ανέ­λα­βε ο Φρί­ντμαν και η «σχολή του Σι­κά­γου» να εφαρ­μό­σουν τον νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμό με τη μέ­θο­δο του ΣΟΚ. Ο φρί­ντμαν και τα «chicago boys» που ήταν παι­διά από τη Χιλή και από άλλα κράτη και σπού­δα­σαν με υπο­τρο­φία στη «σχολή του Σι­κά­γου» θα εφάρ­μο­ζαν πλέον στην πράξη όλα αυτά που έμα­θαν στη σχολή του νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού με ένα οι­κο­νο­μι­κό σοκ, ανε­νό­χλη­τοι. Ανε­νό­χλη­τοι από συν­δι­κά­τα, κο­μου­νι­στές, σο­σια­λι­στές και άλ­λους ενο­χλη­τι­κούς πο­λι­τι­κούς και πο­λί­τες αφού ο Πι­νο­σέτ φρό­ντι­σε να τους εξο­ντώ­σει ή να τους κλεί­σει στη φυ­λα­κή. Μέσα σε 4 μέρες 3.200 άτομα εκτε­λέ­στη­καν 80.000 φυ­λα­κί­στη­καν και 200.000 εγκα­τέ­λει­ψαν τη χώρα για πο­λι­τι­κούς λό­γους. Όλα τα Ορυ­χεία Χαλ­κού σε ιδιω­τι­κές εται­ρεί­ες, Ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις δη­μό­σιων επι­χει­ρή­σε­ων, πε­ρι­κο­πές μι­σθών και συ­ντά­ξε­ων, πε­ρι­κο­πές κοι­νω­νι­κών υπη­ρε­σιών, πε­ρι­κο­πές στη δη­μό­σια ασφά­λι­ση, στη δη­μό­σια υγεία και παι­δεία. Σε δέκα Χρό­νια τα απο­τε­λέ­σμα­τα ήταν οδυ­νη­ρά για το Χι­λια­νό Λαό: Η ανερ­γία εκτι­νά­χτη­κε στα ύψη, η πα­ρα­γω­γι­κό­τη­τα έπεσε κα­τα­κό­ρυ­φα, το κατά κε­φα­λήν ει­σό­δη­μα μειώ­θη­κε δρα­μα­τι­κά και το χάσμα με­τα­ξύ πλου­σί­ων-φτω­χών γι­γα­ντώ­θη­κε.

Όμως ο στό­χος επε­τεύ­χθη! Η Οι­κο­νο­μι­κή ελίτ και τα «πι­ράν­χας» της οι­κο­νο­μί­ας έφτια­ξαν τε­ρά­στιες πε­ριου­σί­ες και η εξου­σία του κε­φα­λαί­ου εδραιώ­θη­κε. Όποια Χού­ντα και να σή­κω­νες στη Λα­τι­νι­κή Αμε­ρι­κή θα έβρι­σκες από κάτω τα «chicago boys» του Φρί­ντμαν και μά­λι­στα σε θέ­σεις κλει­διά, υπουρ­γοί, τρα­πε­ζί­τες κλπ. Αυτοί είναι που δε ήθε­λαν τις κρα­τι­κές πα­ρεμ­βά­σεις! Δεν ήθε­λαν τί­πο­τα κρα­τι­κό αλλά η πο­λι­τι­κή τους εφαρ­μό­στη­κε από το φα­σι­στι­κό Κρά­τος της Χιλής, της Ου­ρου­γουά­ης, της Αρ­γε­ντι­νής, της Ιν­δο­νη­σί­ας κλπ Ήταν ο στρα­τιω­τι­κός, φα­σι­στι­κός νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμός της κα­πι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης που εδραιώ­θη­κε πάνω στα κόκ­κα­λα των ερ­γα­ζο­μέ­νων και του λαού της Λα­τι­νι­κής Αμε­ρι­κής και όχι μόνο!

Όμως παρά την πα­τα­γώ­δη απο­τυ­χία των νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρων θε­ω­ριών η εφαρ­μο­γή τους συ­νε­χί­ζε­ται ακόμα και σή­με­ρα, όπου μπο­ρούν να εφαρ­μο­στούν είτε γιατί υπάρ­χουν πραγ­μα­τι­κά προ­βλή­μα­τα και ανώ­μα­λες κα­τα­στά­σεις όπως στη Χώρα μας, «κακή ώρα», είτε έχουν πεί­σουν τους λαούς ότι υπάρ­χουν αξε­πέ­ρα­στα προ­βλή­μα­τα …..

«Μόνο μία κρί­ση-εί­τε είναι, είτε απλώς εκλαμ­βά­νε­ται ως πραγ­μα­τι­κή-οδη­γεί σε πραγ­μα­τι­κές αλ­λα­γές»

Μίλ­τον Φρί­ντμαν «Κα­πι­τα­λι­σμός και ελευ­θε­ρία» University of Chicago press 1962

Όμως η «σχολή του Σι­κά­γου» βρήκε άξιους συ­νε­χι­στές στην Ελ­λά­δα του σή­με­ρα αλλά και στην Κο­ζά­νη όπου, με αφορ­μή την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της ΔΕΗ και της Ηλε­κτρι­κής Ενέρ­γειας, τεί­νει να εδραιω­θεί μια «Σχολή» ως πε­ρι­φε­ρεια­κό πα­ράρ­τη­μα αυτής του Σι­κά­γου. Είναι οι «τε­ρά­στιες δε­ξα­με­νές σκέ­ψεις» (think tank) των «Kozani boys» οι οποί­οι αφού έμα­θαν κά­ποια «κολ­λυ­βο­γράμ­μα­τα» στη «μο­νε­τα­ρι­στι­κή σχολή» του Πά­σχου Μαν­δρα­βέ­λη αμο­λή­θη­καν να πεί­σουν τους πο­λί­τες της πε­ριο­χής μας για το δί­καιο της νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρης οι­κο­νο­μι­κής θε­ω­ρί­ας του Μίλ­τον Φρί­ντμαν.

Μι­κρο­α­στοί δη­μο­σιο­γρά­φοι, ημι­μα­θείς αρ­θρο­γρά­φοι και τυ­χο­διώ­κτες «πο­λι­τευ­τές» που κα­ρα­δο­κούν ποιο από τα ανερ­χό­με­να κόμ­μα­τα εν­δέ­χε­ται να εκλέ­ξει Βου­λευ­τή στο Νομό για να σπεύ­σουν να δη­λώ­σουν φα­να­τι­κοί. Με μισές αλή­θειες και ολό­κλη­ρα ψέ­μα­τα, μέσα από «πύ­ρι­να» άρθρα και «βα­θυ­στό­χα­στες ανα­λύ­σεις» στον το­πι­κό τύπο υπο­στη­ρί­ζουν ότι για τα χάλια που έφθα­σε η ΔΕΗ σή­με­ρα δεν φταί­νε οι πο­λι­τι­κές της ΕΕ, της Απε­λευ­θέ­ρω­σης Αγο­ράς Ηλε­κτρι­κής Ενέρ­γειας και των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων. Δεν είδαν που­θε­νά τη με­τα­φο­ράς τε­ρά­στιων οι­κο­νο­μι­κών πόρων από τη ΔΕΗ, το Κρά­τος και το λαό στο ξένο και Ελ­λη­νι­κό Κε­φά­λαιο που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στην Ηλε­κτρι­κή Ενέρ­γεια. Προ­σπα­θούν να αντι­στρέ­ψουν την αλή­θεια υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι «φταί­ει ο συν­δι­κα­λι­σμός και οι ερ­γα­ζό­με­νοι που δεν επέ­τρε­ψαν να εφαρ­μο­στούν οι οδη­γί­ες της ΕΕ για να γί­νου­με επι­τέ­λους κι εμείς ένα σύγ­χρο­νο Ευ­ρω­παϊ­κό Κρά­τος» ενώ όφει­λαν να γνω­ρί­ζουν ότι η διά­λυ­ση της ΔΕΗ και απο­ρύθ­μι­ση της αγο­ράς Ηλε­κτρι­κής Ενέρ­γειας έγι­ναν βήμα –βήμα με οδη­γί­ες της ΕΕ και συ­γκε­κρι­μέ­να της Κο­μι­σιόν που υλο­ποί­η­σαν νο­μο­θε­τι­κά και διοι­κη­τι­κά οι ντό­πιοι πο­λι­τι­κοί υπάλ­λη­λοι της ΕΕ και του Κε­φα­λαί­ου (ΠΑ­ΣΟΚ-ΝΔ-ΣΥΝ_ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ). Θε­ω­ρούν την Ελ­λά­δα τε­λευ­ταία «Σο­βιε­τι­κή Δη­μο­κρα­τία» λόγω του δήθεν υψη­λού πο­σο­στού δη­μό­σιου τομέα! Που; Σε μια Χώρα που πλέον στο κρά­τος έχουν μεί­νει μόνο τα δη­μό­σια ου­ρη­τή­ρια.

Προ­σκολ­λη­μέ­νοι δογ­μα­τι­κά σε μια πα­τα­γω­δώς απο­τυ­χη­μέ­νη οι­κο­νο­μι­κή θε­ω­ρία και με όπλο έναν άκρα­το δεξιό λαϊ­κι­σμό, προ­σπα­θούν να μας πεί­σουν ότι είναι νε­ω­τε­ρι­σμός η γε­ρα­σμέ­νη, πολ­λα­πλά δο­κι­μα­σμέ­νη, πολ­λα­πλά απο­τυ­χη­μέ­νη και πα­μπά­λαια θε­ω­ρία του οι­κο­νο­μι­κού φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού. «Για όλα φταί­ει το κρά­τος και ο Συν­δι­κα­λι­σμός που φρε­νά­ρουν την ιδιω­τι­κή πρω­το­βου­λία η οποία πα­σχί­ζει να κάνει επεν­δύ­σεις και να φέρει επι­τέ­λους την ευ­λο­γη­μέ­νη ανά­πτυ­ξη σ’ αυτόν τον Τόπο…»

Φυ­σι­κά και φταί­ει ο Συν­δι­κα­λι­σμός! Δεν φταί­ει όμως γι αυτό που τον κα­τη­γο­ρούν αλλά γιατί σε δια­τε­ταγ­μέ­νη υπη­ρε­σία, από τα κόμ­μα­τα του Κε­φα­λαί­ου, επέ­τρε­ψε και πολ­λές φορές συ­νέ­βα­λε απο­φα­σι­στι­κά στο ξε­πού­λη­μα των ερ­γα­ζο­μέ­νων και της δη­μό­σιας πε­ριου­σί­ας. Θα μπο­ρού­σαν να μας απα­ντή­σουν άραγε οι φω­στή­ρες του Μαν­δρα­βέ­λη πως θα ξε­κο­κά­λι­ζαν τη ΔΕΗ τα αρ­πα­κτι­κά αν η που­λη­μέ­νη ηγε­σία της ΓΕΝΟΠ το 1999 δε χά­ρι­ζε τα απο­θε­μα­τι­κά του Ασφα­λι­στι­κού των ερ­γα­ζο­μέ­νων; Θα μπο­ρού­σαν να που­λή­σουν έστω και μια με­το­χή όταν οι ερ­γα­ζό­με­νοι είχαν εν­σω­μα­τω­μέ­νη πε­ριου­σία, μέσα στην πε­ριου­σία της ΔΕΗ, ύψους του­λά­χι­στον 15 δις ευρώ ανα­γνω­ρι­σμέ­νη από ανα­λο­γι­στι­κές με­λέ­τες έγκυ­ρων Βρε­τα­νι­κών οίκων με­λε­τών; Θα μπο­ρού­σαν αν έκα­ναν κι εδώ ότι έκανε και η Θά­τσερ με τους αν­θρα­κω­ρύ­χους στη Βρε­τα­νία. Κα­τά­σχε­ση της Πε­ριου­σί­ας των ερ­γα­ζο­μέ­νων! Ναι αλλά τότε θα «ξε­βρα­κώ­νο­νταν» στην κυ­ριο­λε­ξία αυτοί που δια­κη­ρύσ­σουν πίστη και αφο­σί­ω­ση στην ιδιω­τι­κή και ατο­μι­κή πε­ριου­σία!

Φυ­σι­κά και φταί­ει το Κρά­τος! Γιατί είναι το Κρά­τος της αστι­κής τάξης και του Κε­φα­λαί­ου! Γιατί οι νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ροι όταν λένε λι­γό­τε­ρο Κρά­τος εν­νο­ούν λι­γό­τε­ρες κοι­νω­νι­κές δα­πά­νες για το λαό για να τρώνε πε­ρισ­σό­τε­ρα τα χαϊ­δε­μέ­να παι­διά της κρα­τι­κο­δί­αι­της ιδιω­τι­κής κερ­δο­σκο­πί­ας. Το Κρά­τος είναι η «ιερή αγε­λά­δα» που θέ­λουν να την αρ­μέ­γουν μόνο αυτοί.

Για να δούμε λοι­πόν πως λει­τούρ­γη­σε αυτό το Κρά­τος στην πε­ρί­πτω­ση της Ηλε­κτρι­κής Ενέρ­γειας:

Οι κε­φα­λαιο­κρά­τες της Χώρας μας πι­στοί στους κα­πι­τα­λι­στι­κούς κα­νό­νες και γνω­ρί­ζο­ντας ότι ο τζί­ρος στην Ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια είναι τε­ρά­στιος (πάνω από 6 δις € ετη­σί­ως) απαί­τη­σαν από το κρά­τος και την ΕΕ να έχουν κι αυτοί με­ρί­διο σ αυτή την τε­ρά­στια αγορά.

-Το κρά­τος με νόμο τους έδωσε το 49% της ΔΕΗ μέσω με­το­χών στο 1/20 της πραγ­μα­τι­κής της αξίας!

Μετά ζή­τη­σαν από το κρά­τος το δι­καί­ω­μα να κα­τα­σκευά­σουν μο­νά­δες πα­ρα­γω­γής ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας για δική τους χρήση (αυ­το­πα­ρα­γω­γή).

-Το κρά­τος τους έδωσε απλό­χε­ρα τις άδειες και τους επι­δό­τη­σε μά­λι­στα σκαν­δα­λω­δώς και κα­τα­σκεύ­α­σαν τις δικές τους μο­νά­δες πα­ρα­γω­γής ρεύ­μα­τος με καύ­σι­μο Φυ­σι­κό Αέριο.

Δεν χρη­σι­μο­ποί­η­σαν όμως το δικό τους ρεύμα γιατί στην πο­ρεία είδαν πως δεν τους συμ­φέ­ρει να κα­τα­να­λώ­νουν ρεύμα δικής τους πα­ρα­γω­γής αλλά κρα­τι­κό, της ΔΕΗ που τους στοί­χι­ζε φθη­νό­τε­ρα και αν ήθε­λαν και όταν ήθε­λαν, το πλή­ρω­ναν. Για αυτό απαί­τη­σαν από το κρά­τος, να «αγο­ρά­ζουν» ρεύμα από την κρα­τι­κή ΔΕΗ για τις δικές τους ανά­γκες κα να που­λά­νε το δικό τους στη ΔΕΗ σε τρι­πλά­σια, μά­λι­στα, τιμή από όσο το αγο­ρά­ζουν!

-Με τα χαράς το κρά­τος τους, το τα­κτο­ποί­η­σε κι αυτό. Ο Χρή­στος Φώ­λιας, με εντο­λή του Κω­στά­κη Κα­ρα­μαν­λή, με­τέ­τρε­ψε σ ένα βράδυ τις άδειες τους από αυ­το­πα­ρα­γω­γού σε συ­μπα­ρα­γω­γού!

Όμως πα­ρό­τι που­λού­σαν ακρι­βά και αγό­ρα­ζαν φθηνά πάλι δε βγά­ζα­νε αρ­κε­τά από τη λει­τουρ­γία των μο­νά­δων τους γι αυτό ζή­τη­σαν να πλη­ρώ­νο­νται και όταν δε δου­λεύ­ουν τα ερ­γο­στά­σιά τους αφού «ανά πάσα ώρα και στιγ­μή μπο­ρούν να δώ­σουν ρεύμα όταν το χρεια­στεί το σύ­στη­μα».

-Το Κρά­τος με τους πο­λι­τι­κούς υπαλ­λή­λους του κε­φα­λαί­ου βρήκε λύση και γι αυτό. Θε­σμο­θέ­τη­ση τα Απο­δει­κτι­κά Δια­θε­σι­μό­τη­τας Ισχύ­ος (ΑΔΙ) και τους απο­ζη­μί­ω­νε με τε­ρά­στια ποσά για την ψυχρή τους εφε­δρεία. (90.000€ ανά εγκα­τε­στη­μέ­νη MWh)!!!

Θέ­λη­σαν όμως εκτός από την πα­ρα­γω­γή να μπουν και στην πα­ρο­χή ρεύ­μα­τος, σε επι­λέ­ξι­μους όμως πε­λά­τες.

-Το Κρά­τος δεν μπο­ρού­σε να τους χα­λά­σει το χα­τί­ρι και από πάνω τους έδωσε και το δι­καί­ω­μα να μα­ζεύ­ουν από τους πε­λά­τες και φό­ρους, χα­ρά­τσια (όπως το Ει­δι­κό Τέλος Ακι­νή­των) που θα τα απέ­δι­δαν μετά στο κρά­τος. Οι δύο εται­ρεί­ες «Energa και Hellas Power» που ανέ­λα­βαν αυτή τη δου­λειά επει­δή ήταν «ιδε­ο­λό­γοι» και πι­στοί στην κα­πι­τα­λι­στι­κή αρχή κε­φα­λαιο­κρα­τι­κής συσ­σώ­ρευ­σης μά­ζε­ψαν τα λεφτά και τα πήγαν στην Ελ­βε­τία που ως γνω­στόν είναι το χρη­μα­το­κι­βώ­τιο του κάθε αξιο­πρε­πή κα­πι­τα­λι­στή.

Αρ­γό­τε­ρα οι κα­πι­τα­λι­στές θέ­λη­σαν να αγο­ρά­σουν τη ΔΕΗ η οποία δια­σπά­στη­κε με εντο­λή τους για μπο­ρούν να αγο­ρά­σουν μόνο τις επι­κερ­δείς δρα­στη­ριό­τη­τες (φι­λέ­τα) και να αφή­σουν τη «λάν­τσα» (κό­κα­λα) στο Κρά­τος.

Σαν έξυ­πνοι κα­πι­τα­λι­στές σκέ­φτη­καν να μη μπλέ­ξουν με τα Ορυ­χεία και τα ερ­γο­στά­σια της ΔΕΗ (γι αυτό δε θέ­λη­σαν τε­λι­κά τη Μικρή ΔΕΗ) αλλά να παίρ­νουν «το προ­ϊ­όν» που αυτά πα­ρά­γουν σε τιμή κό­στους και μά­λι­στα σε τιμή κό­στους της φθη­νό­τε­ρα πα­ρα­γό­με­νης Ηλε­κτρι­κής Ενέρ­γειας, της υδροη­λε­κτρι­κής (ΝΟΜΕ). Χωρίς φυ­σι­κά να υπο­λο­γί­ζουν στο κό­στος την κα­τα­σκευή των φραγ­μά­των και τις απαλ­λο­τριώ­σεις χι­λιά­δων στρεμ­μά­των γό­νι­μου εδά­φους. Αυτά τα πλη­ρώ­νει το Κρά­τος ή μάλ­λον η Κρα­τι­κή ΔΕΗ.

– Έτσι εφευ­ρέ­θη­καν οι δη­μο­πρα­σί­ες ενέρ­γειας γνω­στές ως ΝΟΜΕ. Ήδη τον μήνα Οκτώ­βριο ξε­κί­νη­σαν οι πρώ­τες δη­μο­πρα­σί­ες με σκοπό να δια­τε­θούν από τη ΔΕΗ σε ιδιώ­τες 350 MW/h μέσα στο 2016, 350 MW/h μέσα στο 2017 και πάει λέ­γο­ντας. Η τιμή εκ­κί­νη­σης είναι τα 37,5 € ανά MW/h όταν η αμέ­σως φθη­νό­τε­ρη μετά την υδροη­λε­κτρι­κή πα­ρα­γω­γή, η λι­γνι­τι­κή έχει σή­με­ρα κό­στος 60€/ MW/h και η τιμή πώ­λη­σης στην οι­κια­κή κα­τα­νά­λω­ση 72€/ MW/h! Και για να εμπε­δώ­σου­με ότι υπάρ­χει «σκλη­ρός αντα­γω­νι­σμός» των ιδιω­τι­κών εται­ρειών στην Ενέρ­γεια ανέ­βα­σαν με­ρι­κά λεπτά του Ευρώ, από την τιμή εκ­κί­νη­σης στην τε­λι­κά τιμή!!!

– Έτσι λοι­πόν η Κρα­τι­κή ΔΕΗ θα πα­ρά­γει ρεύμα που θα το δίνει στους κα­πι­τα­λι­στές πολύ κάτω του κό­στους και μετά αυτοί θα το που­λά­νε με με­γά­λα κέρδη στον κα­τα­να­λω­τή και θα την αντα­γω­νί­ζο­νται άνετα στην «Ελεύ­θε­ρη Αγορά» αφού η ΔΕΗ δεν θα μπο­ρεί να που­λά­ει κάτω του κό­στους γιατί απλά «θα είναι μέσα με τα τσα­ρού­χια…»

Υπάρ­χει όμως κι ένα άλλο πρό­βλη­μα. Ποιος πε­λά­της θα εμπι­στευ­θεί τους ιδιώ­τες μπα­τα­ξή­δες για ένα τόσο σο­βα­ρό θέμα που είναι η πα­ρο­χή ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος; Πόσο μάλ­λον όταν έχουν και πρό­σφα­το βε­βα­ρη­μέ­νο πα­ρελ­θόν με τις «Energa και Hellas Power» που τους πήραν τα λεφτά (και από το Τέλος Ακι­νή­των), τα κα­τέ­θε­σαν στην Ελ­βε­τία και άφη­σαν τους πε­λά­τες τους χωρίς ρεύμα;

-Κι όμως ακόμα και σ αυτό βρέ­θη­κε λύση από το Κρά­τος και πάντα με τις οδη­γί­ες της κο­μι­σιόν: Η ΔΕΗ θα υπο­χρε­ώ­σει τους πε­λά­τες της να αγο­ρά­ζουν ρεύμα από τους ιδιώ­τες! Με βάση το μνη­μό­νιο η ΔΕΗ υπο­χρε­ού­ται να δώσει στα­δια­κά μέχρι το 2020 το 50% των πε­λα­τών της στις ιδιω­τι­κές εται­ρεί­ες. Να δώσει υπο­χρε­ω­τι­κά τους μι­σούς πε­λά­τες της σε αντα­γω­νι­στι­κές εται­ρεί­ες, θέ­λουν δε θέ­λουν δεν τους ρω­τά­ει κα­νείς!!!

Δόξα στην ελεύ­θε­ρη οι­κο­νο­μία, στην ελεύ­θε­ρη αγορά και στον αντα­γω­νι­σμό!

*Πρώην Πρό­ε­δρος του ΣΕΕΝ «Ερ­γα­τι­κή Αλ­λη­λεγ­γύη»

Πηγή

Κοινοποίηση άρθρου: