Νοτοπούλου: Χρηματοδότηση ρατσιστικής οργάνωσης και προκλητική ρατσιστική ορολογία

Επιχορήγηση οργάνωσης που στον τίτλο της αναφέρει τον όρο “λαθρομετανάστευση”, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ρατσιστικός με απόφαση του Αρείου Πάγου, πραγματοποίησε η υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης και υποψήφια δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου.
Πρόκειται για την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Νομού Θεσσαλονίκης, γνωστής από τη συμμετοχή της στα εθνικιστικά συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, με συνθήματα ακροδεξιά.
Η κ. Νοτοπούλου αποφάσισε την επιχορήγηση της οργάνωσης αυτής με το ποσό των 4.000 ευρώ, όπως προκύπτει από το έγγραφο που δημοσιοποιούμε, στο οποίο χρησιμοποιεί τον όρο “λαθρομετανάστευση”.
Είναι προφανές πως αυτή η ρατσιστική ενέργεια της υφυπουργού και υποψήφιας δημάρχου υπόκειται στην αρμοδιότητα του εισαγγελέα, ενώ πρέπει άμεσα να καταγγελθεί από το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα της χώρας.
Παραθέτουμε πλήρες το επίσημο κρατικό έγγραφο με την παράνομη ρατσιστική φρασεολογία:
«Επιχορήγηση στην ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για πληρωμή δαπανών στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση και
συμμετοχή σε δράσεις προβολής της Μακεδονίας και της Θράκης»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tο Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-6-2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το ΠΔ 24/27-1-2015 (ΦΕΚ 20/Α’/27-1-2015) «Περί σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων»
3. Το Π.Δ. 123/2016 ( ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-206 ) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
4. Το Π.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-8-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Την υπ’ αριθ.46958/7-9-2018 ( ΦΕΚ 3902/τ.Β΄/7-9-201) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών, Αικατερίνη Νοτοπούλου»
6. Το Π.Δ. 141/2017 (ΦΕΚ 180/Α/23-11-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών»
7. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/9-3-1999), όπως ισχύει
8. Το Ν. 3861/2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική την ανάρτηση Νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ » και άλλες διατάξεις »(ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-7-2010), όπως ισχύει
9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/39549/0026/11-6-2015 (ΦΕΚ 1138/Β/12-6-2015) κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή/και Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού»
10. Τα υπ’ αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/17739/5-6-2015 ( ΑΔΑ:79ΝΤ465ΦΘΕ-13Ο) και ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
11. Την υπ’ αριθ. 67127/21-6-2018 (ΑΔΑ: 6Σ4Σ465ΧΙ8-ΚΥΕ) απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018 της ΣΑΕ 039 Τομέας : Έργα ΟΤΑ Α΄ βαθμού, Υποτομέας: Τοπική Διακυβέρνηση Μακεδονίας – Θράκης του έργου με κωδικό 2016ΣΕ03900001 και τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ».
12. Το υπ’ αριθ. 5946/28-11-2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ αιτιολογία κατανομής της Υφυπουργού Εσωτερικών.
13. Το υπ’ αριθ. 5953 /28-11-2018 έγγραφο της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με θέμα Χρηματοδότηση διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης – έκθεσης γλυπτικής.
14. Την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης (βιοτικού, κοινωνικού, πολιτιστικού
επιπέδου κ.ά.) του πληθυσμού της Μακεδονίας και Θράκης στο χώρο ευθύνης του
(πρώην) Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε την επιχορήγηση της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΩΞΗΣ
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) Ευρώ για την διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης – έκθεσης γλυπτικής.
2. Η παραπάνω επιχορήγηση θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ 2018 του Υπουργείου Εσωτερικών -Τομέας Μακεδονίας και Θράκης του έργου με κωδικό 2016ΣΕ03900001 «Οργάνωση και συμμετοχή σε δράσεις προβολής της Μακεδονίας και Θράκης »
3. Διαχειριστής και υπόλογος του έργου ορίζεται η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση για την έκδοση της εντολής κατανομής των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000€) προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες που θα προκύψουν κατά τη διοργάνωση
4. Υπεύθυνος λογαριασμού ορίζεται ο υπάλληλος Νικολαΐδης Σωτήριος του Αλεξάνδρου, κλάδου
Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, βαθμού A’, με ΑΦΜ 074019870 Δ.Ο.Υ. Ζ΄
5. Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μετά την κοινοποίηση της απόφασης αυτής, παρακαλείται να αποστείλει στον οριζόμενο διαχειριστή προκειμένου να γίνει η διάθεση της σχετικής πίστωσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Επικυρωμένα νομιμοποιητικά έγγραφα
β) Απόφαση του Δ.Σ. ότι το επιχορηγούμενο ποσό θα διατεθεί για την εξόφληση δαπανών που θα πραγματοποιηθούν για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης
γ) Το διαβιβαστικό έγγραφο προς την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υποβολή του απολογισμού της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας 2017 για πιστώσεις που προέρχονται από επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Σε περίπτωση μη επιχορήγησης το προηγούμενο έτος απαιτείται: Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 ότι για το έτος 2017 δεν έχει επιχορηγηθεί από άλλον φορέα με ποσό μεγαλύτερο των 3000 ευρώ
δ) Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα της επιχορήγησης (πρακτικά συνεδριάσεων, πρόγραμμα, αφίσες, δημοσιεύσεις κ.λ.π. )
6. Μετά τη λήξη του παρόντος οικονομικού έτους και εντός του πρώτου διμήνου του έτους 2019, ο επιχορηγούμενος πολιτιστικός σύλλογος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου οικονομικό απολογισμό της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας για το έτος 2018 και χωριστό απολογισμό για την παρούσα επιχορήγηση.
Οι πληρωμές του έργου θα πραγματοποιούνται ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησής του και
ύστερα από αίτημα εκταμίευσης του σωματείου.
Η επιχορηγούμενη εταιρεία οφείλει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10Β του ν. 3861/2010, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014, να αναρτήσει στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» τα στοιχεία των δαπανών που θα καλυφθούν από την παρούσα επιχορήγηση.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
• Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Ν. Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 326 (Εντός Αστυνομικού Μεγάρου ) – Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54121
• Υπεύθυνο Λογαριασμού
Νικολαΐδη Σωτήριο

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά)

ΠΗΓΗ

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;
Πατήστε για κοινοποίηση
Κρύψε την κοινοποίηση
Scroll Up